Kan geen brievenbussen meer zien!

Flyers rondbrengen lijkt leuk. Maar honderden Flyers in honderden brieven bussen zien te krijgen is geen feest! Brievenbussen met klemmen, met borstel, vastlopend, propvol, scherpe randen. Ik krijg steeds meerbewondering voor postbezorgers.Wat een klus.

20140316-182937.jpg

20140316-182944.jpg

20140316-182952.jpg

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Tulpen bloeien op

Met dit mooie weer komen de eerste tulpen in de tuin al tot bloei. Een mooie bloem. Fraaie vorm, veel kleuren en zonder nare stekels zoals rozen die hebben!

20140315-222258.jpg

Afbeelding | Geplaatst op door | Een reactie plaatsen

Verkiezingsprogramma Tulpen

Verkiezingsprogramma 2014

Nieuw West
http://www.janengel.nl

STADSDEEL NIEUW WEST.
Een stukje geschiedenis

De basis van onze vereniging, “Tulpen voor Amsterdam”, is dat wij sociaaldemocraten zijn. Wij gaan uit van gelijkwaardigheid tussen mensen en het opvangen en zorgen voor diegenen die het minder goed hebben. Wij zitten in de politiek voor gewone mensen met gewone wensen.

Wij verlieten 6 jaar geleden de PvdA nadat die partij het goedkeurde dat straatcoaches, die nota bene door de gemeente worden gefinancierd, weigerden de handen van vrouwen te schudden. Tevens konden wij ons niet vinden in het voorstel van de PvdA om voortaan islamitische godsdienstlessen aan te bieden in openbare scholen in ons stadsdeel. Wij sloegen hierop onze eigen weg in, die recht doet aan de sociaaldemocratische principes van gelijkheid en gelijkwaardigheid tussen mensen, alsmede de neutraliteit van de overheid. Wij verlangen een stad zonder religieuze dwang, een stad waarin de mens zich kan ontplooien en een stad waarin geen onderscheid naar sekse, geaardheid of etniciteit wordt gemaakt. De scheiding tussen kerk en staat zou ook in de eenentwintigste eeuw een leidend beginsel voor de ontplooiing van de burger moeten zijn.

Amsterdam, “die tolerante stad”, is hét voorbeeld van een maatschappij waarin pluriformiteit, diversiteit, individuele verantwoordelijkheid en de scheiding tussen kerk en staat iets groots tot stand hebben gebracht. ‘Allochtoon’ of ‘autochtoon’ bestaat niet voor de Tulpen voor Amsterdam.
Wij zien alleen maar Amsterdammers.

Met onze jarenlange politieke ervaring staan wij voor de uitdaging, zo niet de plicht, om enerzijds het bestaande sociale, vrijzinnige en tolerante Amsterdamse erfgoed te verdedigen en anderzijds mensen die dit erfgoed willen ondermijnen, met democratische middelen te bestrijden. Ons doel is om de geest van het sociale, vrijzinnige, democratische en tolerante Amsterdam beter en sterker te maken.

Na 19 maart zullen de stadsdeelraden in de huidige democratische vorm verdwijnen. Daarvoor in de plaats komen door de bewoners gekozen bestuurscommissies. Dit nieuwe bestuur zal de belangen van de bewoners moeten behartigen. De gemeenteraad heeft de beslissingsbevoegdheid op heel wat punten naar zich toe getrokken. Ze verwachten dat de bestuurscommissies hun besluiten blindelings zullen uitvoeren.

Een verkeerde inschatting van Amsterdammers ! Het is daarom uitermate belangrijk dat vooral lokale groepen en partijen in de bestuurscommissie van de stadsdelen zijn vertegenwoordigd. Zij moeten vooral de belangen van de bewoners in de gaten houden. Aan ja knikkers hebben we ook in Nieuw West geen behoefte.

Stem daarom 19 maart 2014 op

De Tulpen voor Amsterdam!

http://www.janengel.nl

Wonen

Goede, betaalbare woningen
De Tulpen voor Amsterdam willen betaalbare en goede woningen voor iedereen. De woningen moeten duurzaam gebouwd, comfortabel en energiezuinig zijn. Sociale woningbouw is in onze ogen uitermate belangrijk! Wij houden vast aan de 30%-norm.
We maken ernstig bezwaar tegen de schandalige verhoging van de woonlasten met name de huurverhogingen.

Niet alles zomaar slopen
Bij de vernieuwing van buurten staat sloop bij ons niet voorop. De mogelijkheid van een kleine of grote renovatie moet altijd eerst onderzocht worden. De gevestigde politieke partijen gaan in onze ogen veel te snel over tot sloop.

Meer woningen
Er moeten meer woningen worden gebouwd. We willen vooral dat er meer woningen gebouwd (en aangepast) worden voor ouderen en jongeren. Woningen moeten voor ouderen standaard de benodigde voorzieningen krijgen, zoals een lift. Voor jongeren zijn starterswoningen noodzakelijk, waarvan zij enkele jaren gebruik kunnen maken. Het buurtkarakter moet zoveel mogelijk behouden blijven. Niet alleen het behoud van het tuinstadkarakter is belangrijk, maar ook het behouden van sociale netwerken en relaties in de buurt. De Tulpen willen dat daar voortaan meer aandacht aan wordt besteed.

Woningbouwcorporaties
De samenwerking met de woningbouwcorporaties moet steviger worden gemaakt. De leidende rol van de overheid op dit gebied moet veel duidelijker worden. Buurtbewoners moeten echte inspraak krijgen in de voorgenomen aanpassingen of vernieuwingen in hun buurt. Hun stem moet uiteindelijk bepalend zijn. Het gaat immers om hun woon- en leefomgeving!
Nieuwe wijken moeten aansluiten bij het karakter van de tuinsteden: open, groen en ruimte. Aan de ontwerpers van huizen en openbare ruimte zullen meer dwingende eisen worden gesteld.

Betaalbaar wonen is een recht.
Betaalbare huizen.
Vernieuwen alleen in overeenstemming met de bewoners.
Leidende rol overheid.

Onderwijs

Beter onderwijs
De Tulpen willen kwalitatief goed onderwijs voor iedereen. De Onderwijsinspectie is de enige instantie die de kwaliteit van het aangeboden onderwijs moet controleren. We zijn niet voor zelf opgerichte clubjes die scholen controleren.

Kleinere klassen en geschoolde leerkrachten
Onderwijs moet worden gegeven in goede gebouwen met moderne voorzieningen waar les wordt gegeven aan kleine groepen leerlingen. Scholen zijn geen buurthuizen maar zijn de plek waar leerlingen van geschoolde leerkrachten les krijgen. Voor het basisonderwijs vinden wij een maximum van 300 leerlingen per school groot genoeg. Voor het Voortgezet Onderwijs zou een maximum van 700 leerlingen per school moeten gelden.

Een Deltaplan voor het taalonderwijs
Elke school zal taalonderwijs als kernpunt gaan voeren. Het beheersen van de taal bevordert niet alleen de maatschappelijke integratie, het verhoogt tevens de kans op het vinden van een baan.In deze tijd van toenemende (jeugd) werkloosheid van essentieel belang.
Alleen door goed te communiceren met elkaar kweek je begrip en respect.

Voorschoolse en naschoolse opvang
De voorschoolse en naschoolse opvang zou voor alle kinderen toegankelijk en betaalbaar moeten zijn. Bovendien zal de opvang aan meer kwaliteitseisen moeten voldoen, zoals een betere lesinhoud. Alleen dan beginnen al onze kinderen goed aan hun schoolcarrière. Ouders blijven echter altijd de eindverantwoordelijken. Zij moeten ervoor zorgen dat hun kinderen genoeg kennis en vaardigheden hebben om aan het basisonderwijs te beginnen.

Spijbelen
Er dient een goed leerlingvolgsysteem te komen. Leerlingen mogen nooit meer tussen wal en schip geraken. Leerlingen van het basisonderwijs worden allemaal via de basisschool aangemeld bij een school voor voortgezet onderwijs. Daar dienen zij te worden opgevangen en begeleid (het zogeheten bovo-project). Maatwerk is noodzakelijk om verkeerde keuzes en spijbelen preventief te bestrijden. Uiteraard moet de controle op spijbelen en lesuitval goed geregeld zijn. Leerlingen die om wat voor reden dan ook toch buiten de boot vallen, krijgen verplichte begeleiding. Hun ouders zullen worden aangesproken.
De vrije schoolkeuze van ouders staat bij ons overigens niet ter discussie.

Onderwijs voor volwassenen
Ook voor volwassenen die de taal niet goed machtig zijn of willen werken aan hun ontwikkeling, moet scholing mogelijk zijn. Leegstaande schoolgebouwen in de middag, avonduren en weekenden mogen niet meer aan de orde zijn. We moeten van deze scholen gebruik maken middels een aparte beheersorganisatie, hetgeen gelijk weer werkgelegenheid oplevert.

De Tulpen voor Amsterdam voor goed onderwijs
Onderwijs is en blijft de basis voor het goed en onafhankelijk kunnen functioneren van mensen. Daarom zal er door ons heel veel in het onderwijs geïnvesteerd worden.
Uiteraard bestaat onderwijs niet alleen uit het leren van taal en rekenen. Ook moet er ruim voldoende aandacht zijn voor gymonderwijs gegeven door echte gymdocenten, zwemles, muziekonderwijs en kunst- en cultuuronderwijs.

Kwalitatief goed onderwijs voor iedereen.
Een deltaplan voor taal in heel Amsterdam.
Fors investeren in het onderwijs.

http://www.janengel.nl

Veiligheid

Dicht bij de wijk
Politie en justitie zorgen voor onze veiligheid. Zij zijn daarvoor opgeleid en dienen daarvoor de nodige voorzieningen te hebben. Wij kiezen op dit gebied voor kleinschaligheid. Een wijkagent heeft ons inziens veel meer zicht op de problemen in de wijk. Hij is in onze ogen de belangrijkste figuur als het om veiligheid in de buurt gaat.

Cameratoezicht
Cameratoezicht op straat is niet ideaal, maar helaas in deze tijd noodzakelijk. Het aantal straatroven en winkelovervallen in onze stad neemt toe. Dit soort misdrijven zijn traumatisch en ontregelend voor de slachtoffers en zullen hard bestreden moeten worden. De Tulpen voor Amsterdam zijn daarom voor meer cameratoezicht in de stad. Wij beseffen ons terdege dat de privacy van burgers in het geding kan komen, wanneer het aantal camera’s op straat toeneemt. Wij zullen deze problematiek altijd serieus nemen. Overigens zijn de Tulpen voor Amsterdam niet faliekant tegen preventief fouilleren. Dit is dan wel ter beoordeling van justitie en politie.

Hulp aan ondernemers
De Tulpen voor Amsterdam vinden dat de overheid de ondernemers in onze stad een handje moet helpen met het op niveau brengen van hun beveiliging. Wij denken daarbij vooral aan het verstrekken van subsidies, waarmee ondernemers goede camera’s voor zowel binnen als buiten de winkel kunnen aanschaffen. Daarnaast denken wij aan maatregelen als het overzichtelijk inrichten van de openbare ruimte, goede straatverlichting, levendigheid op straat en geen dode plinten van gebouwen.

Jongeren
De Tulpen voor Amsterdam maken zich zorgen over de jeugdcriminaliteit. Wij willen daarom dat jongeren op hun gedrag worden aangesproken en aangepakt. Lik op stuk beleid werkt effectief. Geen wekenlange procedures maar kort en krachtig optreden.

Openbaar vervoer
Het gebruik maken van het openbaar vervoer moet veilig en prettig zijn. Vaak is dat nu niet het geval. In bussen, trams en metro’s zullen meer camera’s opgehangen moeten worden.

De wijkagent terug.
Meer cameratoezicht.
Jongeren moeten worden aangesproken op hun gedrag.
Een veiliger openbaar vervoer.

Zorg en welzijn

Toegankelijke zorg
De komende schandalige extreme bezuinigingen op de zorgverlening zullen grote gevolgen hebben voor onze bewoners. Als een van de rijkste landen ter wereld moeten we onze zorgstructuur op niveau houden.
Niet alleen ouderen maar ieder mens heeft op zijn tijd (extra) zorg nodig. De Tulpen willen dat de zorgverlening kleinschalig en voor een ieder toegankelijk is op korte afstand. Zorg moet binnen een redelijke termijn kunnen worden verleend. Wachtlijsten moeten worden weggewerkt. Burgers moeten gemakkelijker kunnen achterhalen waar zij terecht kunnen voor hulp. Het overdragen van de zorg naar de gemeentes en bestuurscommissies baart ons grote zorgen. Amateurs moeten het overnemen van professionals en dat zal de kwaliteit niet ten goede komen.

Jongeren en ouders
De samenwerking tussen allerlei instanties moet van goede kwaliteit zijn en onder controle staan van één portefeuillehouder. Jongeren met problemen hebben recht op fatsoenlijke hulp. Opvoedingsondersteuning kan soms noodzakelijk zijn en heeft dan geen vrijblijvend karakter.

Ouderen en privacy
In overleg met ouderen en hun vertegenwoordigers zoals de Ouderenadviesraad, moet goed gekeken worden naar hun wensen. Langer thuis blijven wonen moet, voor ouderen die dat willen, uitgangspunt blijven. Aanpassingen van hun woningen zijn dan soms noodzakelijk, maar vermijden veel onpersoonlijke opvangsituaties.
Gelukkig zijn veel zorginstellingen al druk bezig met het aanpassen van hun gebouw om de afschuwelijke, onpersoonlijke zaalopvang weg te werken. Privacy is, zeker als je wat ouder wordt, erg belangrijk.

Vrijwilligers en mantelzorgers
In onze ogen dient de overheid te zorgen voor goede randvoorwaarden, terwijl de bewoners en organisaties voor een adequate uitvoering zorgen. Hierbij is de hulp van de vele vrijwilligers en mantelzorgers onmisbaar. Zij zitten dicht bij de bewoners. Een goed georganiseerde vrijwilligersorganisatie zou fantastisch zijn. Ambtelijk gedoe dient voorkomen te worden. De Tulpen wensen korte lijnen, maar vooral realistische budgetten en een snelle hulpverlening.

Ouderen
De Tulpen erkennen dat ouderen een zelfstandig en inhoudsvol leven moeten kunnen leiden. Wij willen initiatieven daartoe ondersteunen. De bestuurscommissies zullen hier een leidende rol moeten spelen.

Kleinschalige zorgverlening.
Steun en budget voor mantelzorgers en vrijwilligers.
Meer privacy voor ouderen.

Werken/economie

Scholing, stages en tijdelijk gesubsidieerde banen
Goed onderwijs is de basis om aan werk te komen. Het één gaat vaak niet zonder het ander. De Tulpen voor Amsterdam willen daarom meer tijd en geld besteden aan de begeleiding van werkzoekenden naar werk. Scholing, stages en tijdelijk gesubsidieerde banen zijn dringend nodig!
.

De Tulpen maken gebruik van de omgeving
Het stadsdeel Nieuw West heeft door zijn ligging een gunstige vestigingsmogelijkheid. Het ligt immers in de buurt van Schiphol en de vele bedrijfsterreinen. Hier willen wij gebruik van maken. Er moeten voorlopige contracten en faciliteiten geregeld worden ten gunste van de bewoners .Tevens willen wij aankloppen bij de vele ziekenhuizen in ons stadsdeel en bijvoorbeeld het World Fashion Center. Deze instellingen zouden een steentje bij kunnen dragen als het om werkgelegenheid gaat!

Geen betuttelende regelgeving meer
Vooral voor starters en het midden- en kleinbedrijf moet het aantrekkelijk worden om in ons stadsdeel iets te ondernemen. Zij mogen daarbij niet gehinderd worden door allerlei onzinnige en betuttelende regelgeving. Indien nodig kan de overheid subsidies verstrekken aan startende, kleine ondernemers die dan uiteraard wel aan bepaalde eisen moeten voldoen. Het aanbieden van geschikte plekken/ruimtes om een bedrijfje te beginnen zal, als het aan de Tulpen voor Amsterdam ligt, een belangrijke taak van het bestuur worden. Een alternatieve week/maandmarkt (bijvoorbeeld een kofferbakmarkt of een kunstmarkt) zou een leuke en economische aanvulling zijn op de bestaande markten. De huidige ondernemers moeten alle steun krijgen in plaats van tegenwerking. Vrije openingstijden, voor slechts tien cent parkeren en/of blauwe zones (met eenvoudige parkeermeters), overdekte winkelstraten, goede verlichting, veiligheidssystemen, en vooral: geen onzinnige regels meer.

Het ontwikkelen van werkgelegenheid
De gevestigde bedrijven willen wij bij elkaar brengen en stimuleren om meer werkgelegenheid te ontwikkelen. Bij grote projecten van het stadsdeel moeten er eisen worden gesteld om mensen die nu werkloos zijn aan werk te helpen. Ervaring op doen in de praktijk is altijd in het voordeel van de werkzoekende!

Meer werk, stages en scholing
Meer ruimte voor ondernemers.

http://www.janengel.nl

Groen en milieu

Stedelijk én groen
Het groen is de laatste jaren in de verdrukking gekomen door de soms noodzakelijke nieuwbouw. De Tulpen voor Amsterdam willen zuinig zijn op het bestaande groen en dit goed onderhouden. De groenvoorzieningen in de buurt van de woonomgeving (bomen, kleinere parken) achten wij net zo belangrijk als de grote parken. Goed en milieuvriendelijk onderhoud is en blijft noodzakelijk.
Wij kiezen voor een stadsdeel waar mensen met plezier een bezoek brengen en niet voor een evenementenstadsdeel met veel overlast. Wij zijn geen overloopgebied van het Vondelpark of museumplein!

Milieumaatregelen
Aan milieumaatregelen moet het stadsdeel zeker bijdragen. Het stimuleren van de aanschaf van zonnepanelen en zuinig HR ketels of stadsverwarming kan daar een bijdrage aan leveren. Milieuvervuilers moeten zonder pardon aangepakt worden.
Geluidsoverlast van drukke verkeerswegen moet worden teruggedrongen door geluidswerende maatregelen of verlaging van de snelheid. De overlast van Schiphol is lastiger te bestrijden. Directe bemoeienis van de portefeuillehouder is noodzakelijk.

Goed onderhoud van het groen.
Een zuinig wagenpark.
Een bomenplant-plan.
Subsidiëring van zonnepanelen.
Dieren

Dieren zijn geen speelgoed of dingen, maar levende wezens en dienen als zodanig behandeld te worden Met zorg dus! Dierenmishandeling moet te allen tijde aangepakt worden. Elk stadsdeel moet daarover duidelijke afspraken maken met de politie en justitie.

Ondersteuning van de dierenambulance en opvangcentra
De zorg voor dieren in nood rust nu vaak op de schouders van vrijwilligers. Ondersteuning van (en meer overleg met) onder andere de dierenambulance en opvangcentra lijkt ons een goede zaak.
Biodiversiteit in onze stad
Bij het beheer van de openbare ruimte moet goed gekeken worden naar de voorwaarden voor dieren. Bij kapwerkzaamheden wordt daar doorgaans al goed rekening mee gehouden, maar bij andersoortige aanpassingen van de openbare ruimte en bij bouwprojecten schiet de huidige overheid nogal eens te kort.

Ouderen en hun huisdieren
Gezelschapsdieren vervullen een belangrijke rol bij heel veel mensen. Het kan dan niet zo zijn dat mensen die niet meer zelfstandig kunnen wonen, afstand moeten doen van hun huisdier. Als mensen niet meer in staat zijn om voor hun dier te zorgen, moeten daar goede oplossingen voor gevonden worden.

– zorgen voor het welzijn van dieren.
– de vele vrijwilligers actief ondersteunen.

Recreatie en sport

De Sloterplas
Het stadsdeel Nieuw West leent zich uitstekend voor allerlei vormen van recreatie. De Sloterplas zien we als middelpunt van het nieuwe stadsdeel. Dit natuurgebied – een van de weinige rustgevende stukjes land in ons stadsdeel – moeten we koesteren.
Dit gebied gaan we dan ook niet volbouwen met allerlei voorzieningen. Het gebied goed onderhouden en zoveel mogelijk met rust laten.

De Oeverlanden, Lutkemeer en de Tuinen van West
De prachtige Oeverlanden, Lutkemeer, de Tuinen van West en de verschillende andere parken in Nieuw West zijn belangrijke gebieden voor vele Amsterdammers. Deze gebieden mogen geen pretparken worden, hoewel de noodzakelijke voorzieningen uiteraard aanwezig moeten zijn.
Rust, ruimte en frisse lucht daar groeien de mooiste tulpen.

Sport en spel
De Tulpen voor Amsterdam willen dat de vele sportvelden in Nieuw West behouden blijven met goede voorzieningen Hetzelfde geldt voor het watersportcentrum, het zwembad, de verschillende sporthallen en uiteraard de speelplaatsen. Modernisering en uitbreiding van sportvoorzieningen moet plaats vinden in overleg met de betrokkenen zoals bv de Sportadviesraad. De gebruikers van de sportvoorzieningen moeten meer verantwoordelijkheid krijgen in het beheer en gebruik van de faciliteiten.
De veilige fietsroutes moeten verder worden ontwikkeld en uitgebreid.

Red de Sloterplas.
Meer sport.
Geen pretparken, maar groene parken.

http://www.janengel.nl

Verkeer en vervoer

Onderhoud en veiligheid
De Tulpen voor Amsterdam willen dat de bestaande wegen goed worden onderhouden. Onveilige wegen zullen veilig worden gemaakt. De bestaande ‘black spots’ zullen helemaal verdwijnen. Voor voetgangers komen duidelijk aangegeven oversteekplaatsen, met, indien nodig, een stoplichtregeling of streepverlichting. Het stadsdeel dient alle wegen regelmatig te controleren en indien nodig aan te passen.

Scholen
Op speciale plekken ,scholen, zorginstellingen en winkelpleinen,krijgt de verkeersveiligheid extra aandacht. In de buurt van scholen zullen, bijvoorbeeld, zogeheten kiss&ride-plekken worden aangelegd of verkeerswerende maatregelen worden genomen. Een en ander in overleg met de scholen waar verkeersles een belangrijk onderdeel moet zijn van het lesprogramma.

Mindervalide personen
Voor mindervalide mensen moeten er goede voorzieningen worden aangelegd. De Tulpen voor Amsterdam zullen dit van het GVB eisen. De liften en roltrappen bij de metrohaltes mogen niet langer defect zijn. De belangenorganisaties van mindervalide personen zullen standaard worden betrokken bij de aanpak van wegen, fiets- en voetpaden.

Betaald parkeren
Wij zijn tegen uitbreiding van betaald parkeren. De huidige tarieven moeten omlaag. De soms absurde bedragen voor ondergronds parkeren bij nieuwbouwprojecten moeten worden aangepakt. Rond winkelstraten en pleinen mag hooguit een blauwe zone of een tarief van tien cent gelden.

Enquête onder de bewoners.
Kiss&Ride-plekken bij scholen.
Functionerende liften en roltrappen. .
Betere verbindingen.
Geen uitbreiding van het betaald parkeren.
Tarieven betaald parkeren omlaag.

http://www.janengel.nl

De Tulpen in de bestuurscommissie

De Tulpen zijn er voor de bewoners en zij zijn bereikbaar
Het bestuur hoort ten dienste van de bewoners te staan. Een goede organisatie is dan ook noodzakelijk. Kleinschalige serviceverlening is de kerntaak van het bestuur. De benaderbaarheid van raadsleden, bestuurders en ambtenaren moet optimaal zijn.
De Tulpen gaan uit van betrouwbare, meedenkende bewoners. Zij dienen serieus genomen te worden. Er dient een sfeer te zijn waar iedereen zijn of haar mening kan geven.
De diverse wijkorganisaties zoals bv Eigenwijks, zijn van onschatbare waarde voor het stadsdeel. Wij willen wijkorganisaties steunen omdat zij de belangen van de bewoners dienen.

Referenda
Wij hebben gezorgd voor een wettelijke referendumregeling. Maar ook zonder deze regeling blijft de inbreng van en het luisteren naar de bewoners de kern van het goed besturen. Bij de allereerste fase van plannen moeten bewoners betrokken worden. De ontstane regentenmentaliteit wijzen wij ten zeerste af. Macht verzamelen om de macht is niet meer van deze tijd! Toekomstige besluiten van de Stopera die onzinnig zijn of in het nadeel van onze bewoners , moeten we gewoon naast ons neerleggen.
De huidige snelle informatieverstrekking dient goed gebruikt te worden voor alle burgers. Aansluiting op het internet met alle voorzieningen is noodzakelijk voor alle bewoners, maar mag nooit het persoonlijke contact vervangen.

Wij zullen luisteren naar de bewoners.

Stem daarom 19 maart 2014 op
De Tulpen voor Amsterdam!

http://www.janengel.nl

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Sportdebat

Gisteravond het wrs laatste debat voor de verkiezingen. De sportadviesraad had dat keurig georganiseerd in sportcentrum Ookmeer.
Uiteraard discussie over toegankelijkheid van sport en hoge kosten van verenigingen. Natuurlijk waren alle partijen voor sport voor iedereen. Sportterreinen zouden efficiënter gebruikt kunnen worden. Bv scholen vlakbij sportvelden plannen.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Jongerendebat Calandlyceum

Vanavond het drukbezochte jongeren debat in het Caland bijgewoond. Goed voorbereid en georganiseerd . Het ging over onderwijs, discriminatie, sport en werk. Met optredens tussen de debaters door een gevarieerde avond.

20140313-221825.jpg

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Publiciteit

Weer een zinvolle dag. Discussie met ” ouderen” in het stadsdeelkantoor. Een groep in ons stadsdeel waar de verschillen ook groot zijn. Veel ouderen kunnen amper rond komen. Nu de zorg ook nog flink gaat bezuinigen ,komen zij nog meer in de problemen.
M.i. wordt de organisatie van de zorg het belangrijkste onderwerp voor de komende jaren. Zorg voor iedereen die dat nodig heeft ongeacht de leeftijd.
Deze week ook artikeltjes in de Echo, Westerpost en Nieuw Sloten Nieuws. De communicatie loopt zo rond de verkiezingen altijd goed. Dit zullen we in de bestuurscommissie ook heel goed moeten organiseren. Krant, internet, bijeenkomsten op locatie.

20140312-181524.jpg

20140312-181537.jpg

20140312-181545.jpg

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Oppassen

Vandaag lekker op mijn kleinzoon passen. Hij is snipverkouden maar blijft vrolijk. Hoop dat hij zijn opa niet aansteekt want dat komt niet goed uit. Morgen naar ouderenbijeenkomst en als het lukt naar ondernemers. Donderdag en vrijdag zijn er nog debatten, zaterdag markt en lijsttrekkersdebat en daarna folderen. Een mens hoeft zich niet te vervelen.

20140311-133743.jpg

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen